Skip to main content

SEC v. Shuang Chen, Lirong Gao, Jing Guan, Tonghu Jia, Xuejie Jia, Vicky Liu, Shun Sui, Lujun Sun, Huailong Wang, Jiadong Wang, Jiafeng Want, Jiali Want, Xiaosong Wang, Linlin Wu, Lin Xing, Yong Yan, Jiancheng Zhao, and Forrest (HK) Co., Limited

July 29, 2022

SEC v. Shuang Chen, Lirong Gao, Jing Guan, Tonghu Jia, Xuejie Jia, Vicky Liu, Shun Sui, Lujun Sun, Huailong Wang, Jiadong Wang, Jiafeng Want, Jiali Want, Xiaosong Wang, Linlin Wu, Lin Xing, Yong Yan, Jiancheng Zhao, and Forrest (HK) Co., Limited
Case Number: 19-cv-12127 (United States District Court for the District of Massachusetts)
Date Filed: October 15, 2019
Date of Qualifying Judgment/Order: June 9, 2022

Return to Top