EX-24 3 poafredhegi2017.htm EX-24 DOCUMENT poafredhegi2017