EX-99.2 4 f8k102114ex99ii_oxysuresys.htm SLIDE PRESENTATION

Exhibit 99.2

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

.