EX-3.1 2 boty_ex31.htm EX 3.1 boty_ex31.htm

 

 

 

 

 
1
 

 

 

 
2
 

 

 

 
3
 

 

 

 
4
 

 

 

 
5